Vanliga frågor

Måste vi skriva ett bodelningsavtal?

Sambor som har separerat behöver bara skriva ett bodelningsavtal om någon av dem begär det. Den begäran ska göras inom ett år från separationen. För sambor där den ena ska behålla en fastighet eller bostadsrätt som är samboegendom är det dock oftast skattemässigt mest förmånligt att ändra ägandet genom ett bodelningsavtal.

Makar som tagit ut skilsmässa ska upprätta ett bodelningsavtal. Det gäller även om inga tillgångar ska byta ägare. Utan bodelningsavtal finns den så kallade giftorätten kvar och det kan ställa till problem många år efter skilsmässan.

Vad är laglott?

Laglott är den del av en bröstarvinges arv som är skyddad av lag och som bröstarvingen har rätt att få ut, trots upprättat testamente. Laglotten är hälften av det arv som bröstarvingen skulle ha fått, om testamente inte hade funnits.  I och med bestämmelsen om laglotten har en bröstarvinge alltid rätt till minst hälften av sitt egentliga arv. Laglotten säkerställer därmed att bröstarvingar till den bortgångne inte blir arvlösa.

Bröstarvinge är den som står på tur att ärva i nedåtstigande led, det vill säga barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Övriga arvingar, t.ex. syskon och syskonbarn har ingen rätt till laglott. I de fallen kommer testamentet att gälla fullt ut.

Tänk på att du själv måste begära jämkning av testamentet om det inkräktar på din laglott. Om du godkänner testamentet utan sådant förbehåll mister du din laglott.

Kan man ärva skulder?

Vid någons bortgång kan arvingar inte ärva några skulder eller bli skyldiga att betala den bortgångnes skulder. Vid dödsfall används dödsboets tillgångar för att betala skulderna, när skulder kvarstår skrivs de i de flesta fall av. Kreditgivarna har också möjlighet att begära dödsboet i konkurs.

Om du som arvinge vill behålla någon tillgång i ett bo med stora skulder behöver du lämna ersättning till boet motsvarande tillgångens marknadsvärde.

Hur skriver man ett arvskifte?

Efter att en bouppteckning genomförts ska den avlidnes tillgångar skiftas/delas mellan dödsbodelägarna. Det görs genom att delägarna i dödsboet undertecknar ett skriftligt avtal som brukar kallas arvskiftesavtal eller arvskifteshandling. Det finns inga krav i lag på vad arvskiftesavtalet ska innehålla, men av ett bra arvskiftesavtal ska det tydligt framgå både vad som ska hända med alla tillgångar i boet och hur själva fördelningen ska gå till. Om arvskiftesavtalet är otydligt kan det bli svårt att verkställa.

Om det finns en efterlevande make eller sambo som ska ta emot arv med arvsrätt för den avlidnes barn, ska arvskiftesavtalet också vara underlag för det framtida arvskiftet efter maken sambon. Då är det extra viktigt att det första avtalet är tydligt och att alla tillgångar är värderade och noterade i avtalet.

Vad är arvslotten?

Arvslotten är den lott/andel av kvarlåtenskapen som en arvinge har rätt till. Storleken på arvslotten varierar beroende på hur många arvingar som finns och hur de är släkt med den avlidne. Barn delar boet mellan sig i lika stora lotter/andelar. Hälften av den arvslott som tillkommer barn och andra bröstarvingar utgör laglott.

Ingår mitt arv i bodelningen?

Precis som övriga tillgångar ingår ditt arv i bodelning om det inte är enskild egendom. För att arvet ska vara enskild egendom krävs att det finns ett testamente med ett villkor om enskild egendom, att testamentet har vunnit laga kraft och att arvet inte har blandats ihop med tillgångar som är giftorättsgods.

Vad är enskild egendom?

Om du har enskild egendom så är den skyddad vid bodelning. Du behöver inte dela med dig av det som är din enskilda egendom om du genomgår en skilsmässa eller separerar från din sambo.

Man kan få enskild egendom på fyra sätt: genom testamente, gåva, äktenskapsförord eller försäkring med förmånstagarförordnande. Om du vill att den som ärver dig eller får en gåva av dig ska ha skyddet av enskild egendom, behöver du skriva ett testamente eller gåvobrev som innehåller ett villkor att egendomen ska vara enskild.

Är du gift men vill att något, eller allt, ni äger ska vara enskild egendom men inte har det skyddet via testamente eller gåvobrev, behöver du upprätta ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna, så det gäller att ni är överens. Efter att äktenskapsförordet är undertecknat ska det registreras hos Skatteverket.  Vi på Juristkompaniet kan givetvis hjälpa dig med allt detta!

Om du vill att det dina förmånstagare får genom en försäkring ska vara deras enskilda egendom, behöver du kontakta din försäkringsgivare.

Vad är giftorättsgods?

Om du är gift så är alla dina tillgångar giftorättsgods enligt huvudregeln. Det betyder att du och din maka/make delar lika på er nettobehållning vid en skilsmässa. Det enda ni inte delar på, är sådan egendom som är enskild egendom.

Du kan inte själv bestämma att något ska vara din enskilda egendom, men om du är överens med din make kan ni skriva ett äktenskapsförord som gör egendomen till enskild egendom.

Tänk på att även sådant som du ärver eller får i gåva blir giftorättsgods, om det inte finns ett villkor i ett testamente eller gåvobrev som gör att det är enskild egendom.

Vad är skillnaden mellan god man och framtidsfullmakt?

Om du inte kan ta hand om dig själv längre, kan överförmyndaren i kommunen där du bor utse en god man som ska bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person. Den gode mannen har rätt till skäligt arvode, och i genomsnitt kostar det ca 12 000 kr per år. Om du har tillgångar som överstiger två prisbasbelopp (94 600 kr år 2020) eller inkomster på mer än 2,65 prisbasbelopp per år (125  345 kr år 2020), så får du själv betala för arvodet. De allra flesta får betala själva för sin gode man. 

Upprättar du istället en framtidsfullmakt får du själv bestämma vem som ska hjälpa dig när du inte kan ta hand om dig själv och då slipper du få en god man. Du får också möjlighet att själv bestämma hur fullmaktshavaren ska sköta dina tillgångar. Det finns mycket du behöver tänka på när du upprättar en framtidsfullmakt, så ta hjälp av en av våra kunniga jurister! Då kan du känna dig trygg med att din framtidsfullmakt fungerar som du tänkt dig när den väl börjar gälla. 

Jag ska skilja mig, vad händer nu?

Om du ska genomgå en skilsmässa, behöver du och den du skiljer dig från skriva ett bodelningsavtal. I bodelningen gör ni upp om hur ni fördelar era tillgångar och ibland även skulder. Från bodelningen har ni båda rätt att undanta enskild egendom. Huvudregeln är att ni sedan delar lika på nettobehållning av ert giftorättsgods, men ni får också komma överens om något annat.

En bodelning ska vara skriftlig, och det finns många saker som ni kan behöva ta hänsyn till. Tänk på att det är väldigt svårt att ändra på en bodelning som väl är gjord, det är viktigt att det blir rätt från början! Säkrast är att ta hjälp av en av våra kunniga jurister.

Kontakta oss

Hittar du inte svar på din fråga? Tveka inte att kontakta oss.

Våra jurister i Sundsvall och Östersund är experter på familjejuridik och på att göra det svåra begripligt.

060 – 17 37 00
sundsvall@juristkompaniet.com

063 – 13 13 60
ostersund@juristkompaniet.com