Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen

Juristkompaniet består av en franchisegivare, Juristkompaniet i Sverige AB och fristående kontor som drivs av franchisetagare. Vår integritetspolicy omfattar såväl franchisegivaren som franchisetagarna. När vi refererar till ”Juristkompaniet”, ”Vi” eller ”Oss” avses samtliga bolag i franchiseorganisationen.

Juristkompaniets målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschöverenskommelser eller branschpraxis.

För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Vem är ansvarig för personuppgifterna

Juristkompaniet Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller digitalt eller via vår hemsida. Till exempel när du besöker vår hemsida eller använder vår digitala bokningssida.

Juristkompaniets kontor, som finns runt om i landet, är var och ett personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller, genom fysiska möten, telefon, mejl och post, i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Vilka personuppgifter behandlas

Personuppgifter som kan komma att behandlas är: namn, adress, telefonnummer, e-post, elektroniskt identifieringsdata, personnummer/passnummer, kopior av identitetshandlingar, faktureringsuppgifter, namn på dödsbodelägare, uppgifter om din bank samt kontonummer, uppgifter om politisk utsatthet och andra uppgifter som behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag.

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan fullgöra vårt avtal med dig eller genomföra nödvändiga jävs- och penningtvättkontroller.

Varifrån hämtar vi personuppgifter

Informationen inhämtas från dig genom att vi ber om den eller att du själv lämnar den till oss, till exempel när du kontaktar oss för att boka en tid via telefon eller via vår hemsida. Information kan även komma att inhämtas från myndigheter, banker, försäkringsbolag, upplysningsföretag och kreditvärderingsinstitut.

Ändamålet med, och rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra jävs- och penningtvättkontroller, för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra vår plikt i ett avtalsförhållande med dig, att de är tillåtna efter en intresseavvägning, att de är nödvändiga för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vilka kan få del av personuppgifterna

Personuppgifter kan komma att överföras mellan de olika bolagen i Juristkompaniet i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då:

(1) det särskilt överenskommits mellan Juristkompaniet och dig,
(2) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
(3) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
(4) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt i förhållande till ändamålet med behandlingen. Personuppgifter du lämnat för att vi ska kunna upprätta rättshandlingar sparar vi i upp till tio år för vårt berättigade intresse att bevaka våra rättsliga intressen vid en eventuell tvist samt för att fullgöra avtalet med dig som kund. Vi sparar också dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav i exempelvis bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi informerar dig genom vår integritetspolicy och genom att svara på frågor från dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller att ett lämnat samtycke återkallas. Det gäller dock inte om det föreligger lagkrav, avtalsförhållanden eller tvingande berättigande intressen som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Kontakta oss på [email protected] eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig för hemsida och de uppgifter vi erhåller digitalt är Juristkompaniet i Sverige AB, (organisationsnummer 559218-0078).  0771-31 06 31 / Juristkompaniet / [email protected]. Personuppgiftsansvarig för personuppgifter lämnande genom fysiskt möte, telefon, mejl och post är det lokalkontor du haft kontakt med för kontaktuppgifter, se: Våra kontor – Juristkompaniet