Testamente

Vi vågar påstå att alla behöver ett testamente. För vissa är det mer uppenbart, som för sambor som helt saknar arvsrätt utan testamente eller för ensamstående föräldrar som inte vill att exet ska förvalta barnens arv. Men också t.ex. makar med gemensamma barn behöver testamente för att skydda arvet om barnen hamnar i skilsmässa.

Vi på Juristkompaniet har skrivit och verkställt hundratals testamenten och våra duktiga jurister kan hjälpa dig att skräddarsy just ditt. Givetvis ska din vilja då bli tydlig och praktiskt möjlig att fullgöra. I de allra flesta fall kan vi erbjuda fast pris för testamentet.

För oss är det viktigt att du förstår innebörden av testamentet och de olika alternativa lösningar som finns. Testamentet är ett av de allra viktigaste dokumenten du någonsin undertecknar. Vi hjälper dig så att ditt testamente blir heltäckande och genomtänkt. Underteckna aldrig ett testamente innan du till fullo förstår alla konsekvenser det får!

Formkrav för testamente

Om du har fyllt 18 år kan du, genom att skriva ett testamente, bestämma vad som ska hända med de tillgångar som finns när du avlider. Testamentet måste uppfylla de formkrav som finns i ärvdabalken. Det ska vara skriftligt, undertecknat av dig och bevittnat av två personer.  Tänk på att det är viktigt att bevittningen går rätt till eftersom en felaktig bevittning kan leda till att testamentet blir ogiltigt.

Ett testamente är varje människas egna fria vilja. Det går inte att avtala om att testamentera på ett visst vis och det går heller inte skriva testamente för någon annans räkning. Du kan när som helst ändra ditt testamente och det är då det sist upprättade testamentet som har företräde.

När testamentet ska träda i kraft ska det finnas i original, det är därför viktigt att du förvarar testamentet på ett tryggt och säkert sätt. Dina arvingar, d.v.s. de som skulle ha fått ärva dig om testamentet inte hade funnits, behöver få en se en kopia av originalet för att testamentet ska vinna laga kraft.

För att testamentet ska hålla ska det naturligtvis uppfylla formkraven, men ett bra testamente ska också vara genomtänkt, tydligt och heltäckande.

De vanligaste misstagen

 

  • Testamente saknas

    Det absolut vanligaste misstaget är att man inte skriver något testamente alls. Det räcker inte att dina anhöriga vet hur du vill ha det. Utan testamente kommer din vilja inte gå att verkställa.

  • Testamentet är opraktiskt

    Ett annat vanligt misstag är att den som upprättat testamentet inte helt förstått de praktiska svårigheter vissa förordnanden kan medföra. Som t.ex. när sambor och makar med barn på varsitt håll testamenterar till varandra med en önskan att barnen ska dela på det som finns kvar när båda är borta. Det låter enkelt men för med sig en mängd praktiska problem. Särskilt om det går lång tid mellan de två dödsfallen.

  • Testamentet är otydligt

    Allt för vanligt är också att testamentet är otydligt och innehåller rena luckor. Det framgår kanske inte av testamentet vad som ska hända om t.ex. en fastighet är såld eller om någon som ska ta emot arv redan har avlidit. De misstagen leder ofta till onödiga diskussioner mellan arvtagarna som ibland kan övergå i ren osämja.