Vilka formkrav gäller för testamente?

Ditt testamentet måste uppfylla de formkrav som finns i ärvdabalken. Det ska vara skriftligt, undertecknat av dig och bevittnat av två personer.  Tänk på att det är viktigt att bevittningen går rätt till eftersom en felaktig bevittning kan leda till att testamentet blir ogiltigt.

Ett testamente är varje människas egna fria vilja. Det går inte att avtala om att testamentera på ett visst vis och det går heller inte skriva testamente för någon annans räkning. Om den som upprättar testamentet har blivit tvingad eller på annat otillbörligt sätt påverkad att testamentera på visst vis, riskerar testamentet att blir ogiltigt.

Du kan när som helst ändra ditt testamente och det är då det sist upprättade testamentet som har företräde. Ibland finns det två eller flera testamenten som inte motsäger varandra, utan kompletterar varandra. Då kan flera testamenten gälla samtidigt.

Skriv testamentet vid dina sinnens fulla bruk

Ett testamente som har upprättats under påverkan av psykisk störning är inte giltigt. Till psykiskt störning räknas här t.ex. demens. För att testamentet ska bli ogiltigt måste det dock finnas ett samband mellan den psykiska störningen och tillkomsten eller innehållet i testamentet.

Arvingarna måste klandra testamentet

Om någon arvinge anser att testamentet brister i formkraven eller är ogiltigt på grund av påverkan eller psykisk störning, måste arvingen lämna in en klandertalan till tingsrätten. Klandertalen ska lämnas in senast sex månader från den dag då arvingen delgavs testamentet. Efter att den tiden har passerat förlorar arvingen rätten att väcka talan och testameten vinner laga kraft, trots sina eventuella brister.

Originalet ska finnas kvar

När testamentet ska träda i kraft ska det finnas i original, det är därför viktigt att du förvarar testamentet på ett tryggt och säkert sätt. Dina arvingar, d.v.s. de som skulle ha fått ärva dig om testamentet inte hade funnits, behöver få en se en kopia av originalet för att testamentet ska vinna laga kraft.

 

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet Telefontjänster 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för telefonmöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning