Servitut

Servitut är en nyttjanderätt som är knuten till en viss fastighet. Servitutet gäller sedan oberoende av vem som äger fastigheten. Servitutsavtalet undertecknas av fastighetens nuvarande ägare men kan sedan skrivas in i fastighetsregistret och blir på så vis bindande även för en ny ägare.

Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Vi på Juristkompaniet hjälper framförallt till med avtalsservitut.

Hjälp med servitut och servitutsavtal

Servitut

Avtalsservitut där alla inblandade fastighetsägare är överens om villkoren.

Kostnadsfritt digitalt möte

0 kr

Pris vid avtal

6 000 kr

Avtalsservitut

Ett avtalsservitut uppstår genom att ägarna till de inblandade fastigheterna undertecknar ett avtal om servitutet. Vanliga avtalsservitut är till exempel rätt att få ta vatten hos grannen eller ta väg över grannens mark. Det går också att avtala att din fastighet ska ha fri sikt över grannens mark. Genom att få servitutsavtalet inskrivet i fastighetsregistret säkerställer ni att rätten ska fortsätta att gälla även om båda era fastigheter byter ägare.

Den fastighet som gynnas av avtalet brukar kallas härskande fastighet medan den fastighet som belastas kallas tjänande fastighet.

Vad kostar ett servitutsavtal

Vi på Juristkompaniet hjälper kunder över hela landet att skriva servitutsavtal och vår erfarenhet gör att vi kan hantera de flesta avtal på ett snabbt och effektivt sätt. Därför kan vi också erbjuda hjälp att skriva servitutsavtal till fast pris. Under förutsättning att de inblandade fastighetsägarna är överens om innehållet kostar det 6 000 kronor att få ett servitutsavtal upprättat hos oss.

Kontakta oss så hjälper vi dig med servitutsavtalet.

Betalning för servitutet

Den rätt som servitutet ger har ofta stor betydelse för den härskande fastigheten och kan ha stor påverkan på fastighetens värde vid en kommande försäljning. Det är därför inte ovanligt att ägaren till den härskande fastigheten betalar en engångssumma för att få servitutet. Kostnaden måste fastighetsägarna enas om, men den behöver inte framgå av avtalet.

Det är också vanligt att servitutet är förenat med vissa löpande och framtida kostnader. Det kan till exempel handla om underhåll av väg eller elförbrukning för en pump. I servitutsavtalet bör det framgå vilka löpande kostnader som härskande respektive tjänande fastighet ska stå för. Det bör också framgå vem som ska stå för kostnaderna för reparationer och underhåll kopplade till servitutet.

Beskattning av ersättningen

Engångsersättning som en fastighetsägare erhåller för ett servitut beskattas som en fastighetsförsäljning, under förutsättning att servitutet gäller på obegränsad tid (en så kallad allframtidsupplåtelse, se IL 45 kap. 7 §)  Eftersom servitut ska ha stadigvarande betydelse är det ovanligt att de gäller på bestämd tid, om så ändå är fallet beskattas engångsersättningen som inkomst av kapital eller inkomst av näringsverksamhet beroende på typ av fastighet.

Den löpande ersättning som fastighetsägare erhåller på grund av servitutet, ska normalt beskattas som hyra. Om ersättningen avser faktiska kostnader som fastighetsägaren har, är ersättningen dock skattefri.

Att skriva avtal om servitut

Ett servitutsavtal måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Avtalet ska vara skriftligt, innehålla uppgift om fastigheterna och ändamålet med servitutet ska framgå.

En viktig begränsning är att servitut måste vara av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten. Det ska också främja en ändamålsenlig markanvändning. Mycket viktigt är också att servitutsavtalet är tydligt och heltäckande, det ska ju vara hållbart över lång tid.

Tyvärr är det mycket vanligt med kortfattade otydliga servitut som blir svåra att tolka för framtida fastighetsägare.

Registrera ditt servitut

Vi rekommenderar alltid att avtalsservitutet skrivs in i fastighetsregistret, för inskrivningen tar Lantmäteriet ut en avgift (375 kronor, 2023). Efter registreringen kommer servitutet att synas i det offentliga fastighetsregistret och blir bindande för ny köpare av den härskande fastigheten.

Lantmäteriet scannar också in servitutsavtalet. Det blir därför lätt för till exempel en ny ägare att kontrollera villkoren genom att begära ut en kopia av avtalet från Lantmäteriet.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av att både skriva och tolka servitut och svarar gärna på dina frågor. Självklart kan vi också skriva ert servitutsavtal till ett fast pris om 6 000 kr. Om du vill kan vi också hjälpa till med att få det undertecknade avtalet inskrivet hos Lantmäteriet.

Du når oss enkelt på telefon 0771-31 06 31 och e-post: [email protected] 

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning