Servitut

Servitut är en nyttjanderätt som är knuten till en viss fastighet. Den är inte beroende av vem som äger fastigheten. Servitutsavtalet undertecknas av fastighetens nuvarande ägare men kan sedan skrivas in i fastighetsregistret och blir då bindande även för en ny ägare av fastigheten.

Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Vi på Juristkompaniet hjälper framförallt till med avtalsservitut.

Avtalsservitut

Ett avtalsservitut uppstår genom att ägarna till de inblandade fastigheterna undertecknar ett avtal om servitutet. Vanliga avtalsservitut är t.ex. rätt att få ta vatten hos grannen eller ta väg över grannens mark. Det går också att avtala att din fastighet ska ha fri sikt över grannens mark. Genom att få servitutsavtalet inskrivet i fastighetsregistret, säkerställer ni att rätten ska fortsätta att gälla även om båda era fastigheter byter ägare.

Den fastighet som gynnas av avtalet brukar kallas härskande fastighet medan den fastighet som belastas kallas tjänande fastighet.

Kostnaden för servitutet

Det rätt som servitutet ger har ofta stor betydelse för den härskande fastigheten och kan ha stor påverkan på fastighetens värde vid en kommande försäljning. Det är därför inte ovanligt att att ägaren till den härskande fastigheten betalar en engångssumma för att få servitutet. Kostnaden måste fastighetsägarna enas om, men den behöver inte framgå av avtalet.

I servitutsavtalet bör det dock framgå vilka löpande kostnader som härskande respektive tjänande fastighet ska stå för.

Att skriva avtal om servitut

Ett servitutsavtal måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt.  Avtalet ska vara skriftligt, innehålla uppgift om fastigheterna och ändamålet med servitutet ska framgå.

En viktig begränsning är att servitut måste vara av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten. Det ska också främja en ändamålsenlig markanvändning.  Mycket viktigt är också att servitutsavtalet är tydligt och heltäckande. De ska ju vara hållbart över lång tid.

Tyvärr är det mycket vanligt med kortfattade otydliga servitut som blir svåra att tolka för framtida fastighetsägare.

Registrera ditt servitut

Vi rekommenderar alltid att avtalsservitutet skrivs in i fastighetsregistret.  För inskrivningen tar Lantmäteriet ut en avgift om 375 kr. Efter registreringen kommer servitutet att synas i det offentliga fastighetsregistret och blir bindande för ny köpare av den härskande fastigheten.

Lantmäteriet scannar också in servitutsavtalet. Det blir därför lätt för t.ex. en ny ägare att kontrollera villkoren genom att begära ut en kopia av avtalet från Lantmäteriet.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av att både skriva och tolka servitut och svarar gärna på dina frågor. Självklart kan vi också skriva ert servitutsavtal och ser till att det blir inskrivet hos Lantmäteriet.

Våra fasta kontor ligger i Sundsvall och Östersund men vi hjälper kunder i hela landet via telefon och videomöte. Du når oss enkelt på telefon 0771-31 06 31 och e-post: Info@juristkompaniet.com Om du beskriver ditt ärendet brukar vi ofta kunna ge en ungefärlig uppgift om kostnaden.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning