Skip to main content

Enskild egendom är ett av de mest kända begreppen inom familjejuridiken. De flesta vet att enskild egendom inte ingår i bodelning. Men alla regler har sina undantag och det gäller inte minst för enskild egendom! 

Vi på Juristkompaniet träffar ofta kunder som förvånas över den effekt som den enskilda egendomen får i praktiken. Därför vill vi reda ut begreppen och visa på fyra vanliga situationer då din enskilda egendom kanske inte är så skyddad som du tror.

1. Sammanblandning av enskild egendom och giftorättsgods

Makar kan ha två typer av egendom, nämligen enskild egendom som inte ingår i bodelning och giftorättsgods som ingår i delningen. Om du har båda typerna av egendom när det blir dags för bodelning är det viktigt du kan särsklija dem, för att veta vad som ska ingå i delning eller inte.

Självklart inträffar det ofta att den som äger både enskild egendom och giftorättsgods har blandat ihop de två tillgångsslagen. Ett vanligt exempel är när en arvinge tar emot sitt arv till ett konto där det redan finns tillgångar (giftorättsgods) sedan tidigare.

En sådan insättning innebär inte per automatik att den enskilda egendomen direkt utsläcks. Så länge du kan visa vad som är enskild egendom behåller den sin karaktär. Däremot kommer transaktioner på kontot över tid att försvåra särskiljandet av de två typerna av egendom.

Till slut kommer den punkt när det inte lägre går att följa alla transaktioner. All egendom på kontot kommer då att behandlas som giftorättsgods i bodelningen. Det gäller även om behållningen totalt sett fortfarande är högre än innan du satte in den enskilda egendomen.

Ha all enskild egendom på separat konto

En lösning är att sätta in din enskilda egendom på ett avskilt konto där du inte har, och inte tillför, något giftorättsgods. Förslagsvis kan du öppna ett investeringssparkonto för ändamålet, på så vis kan du omplacera tillgångarna fritt inom kontot.

En annan lösning är att genom äktenskapsförord avtala att ni enbart ska ha enskild egendom. Då finns det ju inte något giftorättsgods att blanda ihop tillgångarna med. Den lösningen kräver dock att båda makarna vill det.

Undvik avtal online - Juristkompaniet

2. Gåva mot vederlag

Ett sätt att skapa enskild egendom är en gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Det förekommer dock att mottagaren av gåvan lämnar viss betalning (vederlag) till givaren. Särskilt vanligt är detta vid gåva av fastighet.

För inkomstskatten och stämpelskatten finns klara gränser för vad som är gåva och vad som är köp, men för enskild egendom är gränsen otydligare. Högsta domstolen har slagit fast att en blandad gåva blir enskild egendom i sin helhet om den i sin helhet har gåvokaraktär – klart som korvspad…

Hela gåvan är antingen enskild egendom eller giftorättsgods

De flesta jurister är eniga om att det är allt eller inget som gäller när gåva ges mot viss betalning. Däremot finns alltså inte finns någon tydligt procentuell gräns för hur stor betalningen får vara för att gåvan ska bli enskild egendom. Istället måste man göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall.

Två avgörande faktorer är överlåtarens gåvoavsikt och hur betalningen har gjorts (genom lån eller med giftorättsgods).

Om det finns en tydlig gåvoavsikt (t.ex. mellan förälder och barn) och betalning bara sker genom lån med säkerhet i egendomen, bör ett vederlag på ca: 60 % vara godtagbart för att gåvan ska bli enskild egendom i sin helhet.

Många gåvobrev har för högt vederlag

Vid fastighetsöverlåtelser där det finns gåvoavsikt, anpassar givaren ofta betalningen för gåvan till de skattemässiga reglerna. Om betalningen är under gränsen för inkomstskatt skriver parterna normalt ett gåvbrev, oftast med ett villkor om enskild egendom.

Generellt sett kan man dock säga att gränsen för godtagbart vederlag för enskild egendom är läge än gränsen för inkomstskatt (som är taxeringsvärdet vilket ska motsvara 75 % av marknadsvärdet).

Det innebär att det finns gott om gåvobrev med villkor om enskild egendom där betalningen är så hög att det villkoret inte blir giltigt.

Om vederlaget är tillräckligt lågt och egendom blir enskild, då spelar sedan ingen roll att du betalar av lånet eller renoverar fastigheten med giftorättsgods. Egendomen kommer att fortsätta vara enskild i alla fall.

Komplettera med äktenskapsförord

Finns det risk att betalningen är för stor för att gåvan ska bli enskild egendom är det en god idé att komplettera med ett äktenskapsförord. Förutsatt att du får igenom det med maken.

3. Otydliga äktenskapsförord

Egendom kan bli enskild även genom äktenskapsförord. Om bara viss egendom ska vara enskild måste äktenskapsförordet tydligt ange vilken egendom det rör sig om. Det är också viktigt att makarna kan förutse vilka tillgångar som omfattas av äktenskapsförordet. Den ena maken ska inte på egen hand kunna öka eller minska sin enskilda egendom.

Av de orsakerna är skrivningar i stil med ”alla mina aktier” eller ”mina bankmedel i Swedbank” ofta direkt olämpliga. Risken är stor att sådana villkor inte uppfyller kraven på tydlighet och förutsägbarhet. Effekten blir då att egendomen blir giftorättsgods.

Skatteverket granskar inte innehållet

Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att gälla. Skatteverket gör dock ingen granskning av själva innehållet. Det finns därför gott om registrerade äktenskapsförord som praktiken inte får någon effekt eftersom de är formulerade på felaktigt sätt.

Ta hjälp med utformningen av äktenskapsförordet

Ett äktenskapsförord kan få mycket stor påverkan på er bodelning, eller ingen alls, om det är felaktigt utformat.

Vi rekommenderar att ni tar hjälp med utformningen så att ni kan vara säkra på att ni förstått konsekvenserna av äktenskapsförordet och att det faktiskt får avsedd effekt.

Fastighet gåva betalt

4. Testamente omfattar ibland bara halva arvet

De kanske starkaste skyddet av enskild egendom uppnås när egendom blir enskild på grund av testamente. Då spelar det inte någon roll om du måste skjuta till pengar för att få ta emot ditt arv (som det gör vid gåva). Men något att se upp med är när testamentet är upprättat av bara den ena föräldern efter den första förälderns bortgång.

Om föräldrarna var gifta och hade gemensamma barn, kommer barnen att få ut hela sitt arv när den sista av föräldrarna dör.  Ett testamente som är upprättat enbart av den efterlevande maken kommer dock bara att omfatta den del av arvet som kommer från den efterlevande föräldern. (Enligt huvudregeln är den andelen hälften.)

Blandar du sedan ihop arvet från dina två föräldrar, som till hälften är enskild egendom och till hälften giftorättsgods, ja då riskerar du att hela arvet blir giftorättsgods.

Skriv testamentet i tid

Makar som vill skydda arvet och göra det till enskild egendom för sina barn, behöver skriva testamentet medan de båda är i livet. Är du osäker på om dina föräldrar har skrivit ett testamente föreslår vi att du frågar dem. Testamentet behöver inte ändra arvsordningen alls, det räcker att det innehåller ett förordnande om enskild egendom.

Notera att testamentet måste uppfylla formkraven för att villkoret om enskild egendom ska bli giltigt.

Vi på Juristkompaniet har stor kunskap i alla de frågor som rör enskild egendom.

Du är välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med äktenskapsförord, gåvobrev, testamente eller bodelning

Du är också välkommen att höra av dig om du har några frågor.

Vill du hellre läsa på själv hittar du några rättsfall här:

Sammanblandad egendom blev giftorättsgods: NJA 1992 s. 773

Gåva mot vederlag blev enskild i sin helhet: NJA 2008 s. 457

Testamente om enskild egendom måste uppfylla formkraven: NJA 1979 s. 268

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning

×