Juridik

Skogskonto

Den som har skogsinkomster har möjlighet att få uppskov med beskattningen i upp till 10 år, genom att göra avsättningar till ett skogskonto eller skogsskadekonto.

Inkomsterna i ett skogsbruk fördelar sig i regel väldigt ojämnt över åren. Syftet med reglerna om skogskonto är att skogsägaren ska kunna dela upp beskattningen av en större avverkning på flera år. Det innebär att näringsidkaren kan få en lägre marginalskatt än om hela intäkten skulle tas upp ett och samma år. Reglerna om skogskonto hittar du i Inkomstskattelagens 21 kap. 21-41 §§.

Vad innebär skogskonto?

Skogskonto är ett särskilt bankkonto där den som bedriver skogsbruk kan sätta in delar av intäkten från skogen. Den som sätter av ett belopp till ett skogskonto eller skogsskadekonto får dra av det beloppet i deklarationen det år intäkten uppstår. När pengarna tas ut från kontot beskattas de som intäkt i näringsverksamhet.

Insättning till skogskonto

Den som vill göra avdrag för avsättning till skogskonto eller skogsskadekonto ska sätta in beloppet på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut. Alla stora banker i Sverige tillhandahåller skogskonton. Pengarna måste du sätta in på kontot senast den dag inkomstdeklarationen ska lämnas. Själva avdraget gör man genom att dra av motsvarande belopp på näringsbilagan till inkomstdeklarationen.

Man får inte göra insättning på skogskonto i mer än en bank per inkomstår. Den bank som du väljer kommer att lämna kontrolluppgift om insättningen till Skatteverket.

Hur mycket kan jag sätta in?

Insättning till skogskonto är maximerat till:

  • 60 procent av skogsintäkten på grund av upplåtelse av avverkningsrätt,
  • 40 procent av skogsintäkten på grund av avyttring av skogsprodukter, och
  • 40 procent av skogsintäkten på grund av uttag av skogsprodukter.

Som intäkt räknas också försäkringsersättningar för skog. Den som behöver avverka skogen i förtid på grund av naturkatastrofer, insektsangrepp eller liknande händelser kan välja att i stället göra avsättningar till ett särskilt skogsskadekonto.

Lägsta skogskontoinsättning

Det finns också en lägsta gräns för skogskontoinsättning. En insättning till skogskonto får inte understiga 5 000 kr per år, beloppet är personligt. När flera personer äger ett skogsbruk tillsammans är lägsta gränsen för insättning således 5 000 kr per person.

Avdrag får inte leda till underskott

Man får bara avdrag för den del av insättningen som täcks av intäkter i näringsverksamheten. Om insättningen till skogskontot är större än så, medger Skatteverket inte avdrag för den del som leder till underskott i näringsverksamheten.

Får man ha både skogskonto och skogsskadekonto?

Det är inte möjligt att få avdrag för insättning på både skogskonto och skogsskadekonto för samma beskattningsår. För varje enskilt år får man välja en av lösningarna. Däremot finns det inget som hindrar att ha skogskonton för vissa år och samtidigt ha skogsskadekonton för andra år.

Uttag från skogskonto

Den som vill göra uttag från skogskontot får göra det tidigast fyra månader efter insättningen. Uttaget behöver uppgå till minst 1 000 kr.

Den som tar ut pengar från ett skogskonto eller skogsskadekonto ska ta upp beloppet till beskattning det år uttaget sker. Banken kommer att skicka kontrolluppgift till Skatteverket.

Återstoden beskattas efter 10 år

Om det finns pengar kvar på kontot 10 år efter insättningen, ska banken betala ut de kvarvarande pengarna. Det innebär att det kvarvarande beloppet också ska tas upp till beskattning det 11:e året efter insättningen.

Din bank kommer att lämna kontrolluppgift till Skatteverket, men kom ihåg att du själv ska redovisa intäkten i din deklaration.

Ränta på skogskonton

Den som får ränta på pengar insatta på skogskonto och skogsskadekonto ska betala skatt på räntan med 15 procent. Banken drar skatten automatiskt och sätter in överskjutande del av räntan på kontot. Den som har kontot behöver alltså inte göra något särskilt för att betala skatten.

Byte av bank

Det går bra att byta bank utan att beskattning av pengarna på skogskonton behöver ske. Hela det innestående beloppet ska då sättas in på motsvarande skogskonto i den nya banken.  Det går alltså inte att förlänga den skattefria perioden genom att byta bank. Hela det återstående beloppet kommet att tas upp till beskattning det 11:e året trots bankbytet.

Kan man överlåta ett skogskonto?

I vissa fall går det att överlåta ett skogskonto, om fastigheten också övergår till samma person. De reglerna hittar du i Inkomstskattelagen 21 kap. 41 §

I korthet är kraven följande:

  • Överlåtelsen ska ske till en närstående.
  • Överlåtelseformen ska vara arv, testamente, gåva eller bodelning.
  • Mottagaren ska skriftligen ta över medlen.
  • Medlen ska föras över till ett skogskonto i mottagarens namn.
  • Överföringen ska ske samma år som fastighetsöverlåtelsen.

Om bara en andel av fastigheten byter ägare får mottagaren bara överta motsvarande andel av medel på skogskonto. Om flera närstående övertar fastigheten så får var och en av dem överta samma andel av skogskontot som deras andel i fastigheten.

Mottagaren kommer att få samma tidsgräns för återbetalning som överlåtaren hade. Den skattefria perioden blir inte längre för att kontot byter ägare.

Den som har övertagit skogskonto ska redovisa det till Skatteverket på blankett N7.

Vad händer med skogskontot vid arv, testamente, bodelning?

Om en fastighet övergår till en ny ägare genom arv, testamente eller bodelning och villkoren för att kunna överlåta skogskonto inte är uppfyllda, ska alla tillgångar på skogskonto tas upp som intäkt det året som fastigheten bytte ägare.

Det gäller dock bara om fastigheten utgjorde den övervägande delen av näringsverksamhet. Om den överlåtna fastighetens värde utgjorde mindre än hälften av hela näringsverksamhetens värde kan överlåtaren behålla kontomedlen obeskattade tiden ut.

Vad händer med skogskontot vid en försäljning?

Den som avyttrar en skogsfastighet mot betalning (köp eller byte) behåller sina skogskonton/skogsskadekonton på samma villkor som innan försäljningen. Om den tidigare ägaren tar ut pengar från kontot beskattas uttaget i inkomstslaget näringsverksamhet på samma sätt som när denne ägde skogsfastigheten.

Vad händer med skogskontot vid gåva?

Om fastighetsägaren ger fastigheten i gåva kan givaren också välja att behålla sina skogskonton, precis som vid en försäljning. Detta gäller dock bara om det är givaren själv som gjort avdrag för avsättningen till kontot. Om givaren själv tagit över kontot från någon annan ska kontot tas upp till beskattning det år gåvan sker.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av bland annat överlåtelse av skogsfastigheter och svarar gärna på dina frågor. Hos oss kan du till exempel få hjälp med att skriva ett gåvobrev för både fastighet och skogskonto.

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning