Bodelning

Skilsmässa

Skilsmässa eller äktenskapsskillnad som det också heter, är den juridiska upplösningen av ett äktenskap. Det är tingsrätten som beslutar om skilsmässa, efter ansökan från den ena eller båda makarna.

Äktenskapet är frivilligt

I Sverige bygger äktenskapet på frivillighet. Det innebär att makarna inte behöver vara överens om skilsmässa. En make kan alltså ensidigt begära skilsmässa utan att den andra maken är med på det. Frivilligheten innebär också att den som vill skiljas inte behöver redovisa några skäl för det.

Nedanstående regler om skilsmässa gäller för såväl äktenskap som registrerade partnerskap.

Att ansöka om skilsmässa

Den som vill avsluta äktenskapet ska först lämna in en ansökan om skilsmässa. Det gör man till tingsrätten på den ort där någon av makarna var folkbokförd den 1 november året innan ansökan. En ansökan om äktenskapsskillnad kostar 900 kr. Den som ansöker om skilsmässa ska också bifoga personbevis för båda makarna.

Gemensam ansökan

Är ni eniga om att skilja er ska ni lämna in en gemensam ansökan till tingsrätten. Är ni dessutom överens om vårdnaden om gemensamma barn kan ni använda tingsrättens e-tjänst för skilsmässa online. För att kunna använda tjänsten måste ni båda ha e-legitimation.

Enskild ansökan

Om ni inte är överens om skilsmässa kan den som vill skiljas lämna in en enskild ansökan till tingsrätten. En sådan ansökan innebär att den sökande maken stämmer in den andra maken med yrkande om dom på äktenskapsskillnad. Den blankett som du ska använda har därför rubriken ”Ansökan om stämning”.

Övriga yrkanden i ansökan

I ansökan till tingsrätten kan makarna också ange andra frågor som man vill att tingsrätten ska avgöra. De vanligaste frågorna är vårdnad, boende och umgänge med barn, rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden samt fråga om underhåll till barn.

Om du vill att tingsrätten avgör en sådan fråga kan det vara bra att ta hjälp av en jurist med kunskaper om familjejuridik. Har ansökan redan lämnats till tingsrätten kan du också komplettera med dina yrkanden i efterhand.

Brytdatum

Brytdatum eller brytdag är den dag ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Datumet är viktigt eftersom det är de tillgångar och skulder som fanns vid brytdatumet som ingår i bodelningen mellan makarna.

Tillgångar och skulder som har tillkommit efter brytdatumet ska inte ingå i bodelningen. Om du har bestämt dig för att skiljas kan det därför vara bra att lämna in skilsmässoansökan utan fördröjning.

Båda makarna har redovisningsplikt för sina tillgångar från och med brytdatumet fram till bodelningen.

Dom efter betänketid

I vissa fall kommer tingsrätten att fatta beslut om äktenskapsskillnad först efter en betänketid om sex månader. Syftet med betänketiden är att ett beslut om äktenskapsskillnad inte ska vara förhastat.

Om bara en av makarna begärt skilsmässa krävs i princip alltid betänketid. Ett undantag är dock om makarna har levt åtskilda sedan minst två år.

Vid gemensam ansökan om skilsmässa krävs betänketid om båda makarna har begärt det eller om någon av makarna har hemmaboende barn under 16 år. Det behöver alltså inte vara makarnas gemensamma barn. Det räcker att det finns barn under 16 år i hushållet för att det ska bli betänketid.

När inleds betänketiden?

Betänketiden börjar när makarna gemensamt kommer in med en ansökan om äktenskapsskillnad. Ansöker makarna inte gemensamt börjar betänketiden när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken.

Betänketid med barn

Om det finns minst ett hemmaboende barn under 16 år som står under någon av makarnas vårdnad så gäller sex månaders betänketid.

Skilsmässa utan betänketid

Om makarna tar ut gemensam skilsmässa behövs ingen betänketid om det inte finns barn med i bilden som är under 16 år. Om makarna redan lever åtskilda sedan minst två år kan var och en av dem ensidigt begära skilsmässa utan betänketid. Det gäller även om det finns barn med i bilden.

Det behövs inte heller någon betänketid om äktenskapet redan från början ingåtts trots att ovillkorliga äktenskapshinder förelegat. Till exempel om äktenskapet ingåtts trots att makarna var helsyskon med varandra, om någon av makarna var släkt i rakt upp- eller nedstigande led eller att någon av makarna redan var gift sedan tidigare.

Dom om skilsmässa

Om det inte krävs betänketid ska domstolen omedelbart döma till äktenskapsskillnad när ansökan kommer in. Om betänketid gäller dömer rätten till skilsmässa först när betänketiden gått ut och någon av parterna därefter väljer att fullfölja skilsmässan. En dom på äktenskapsskillnad innebär att äktenskapet från den dagen är upplöst. Det innebär också att makarna ska fördela sin egendom genom bodelning.

Fullföljd av skilsmässa

Det blir inte automatiskt äktenskapsskillnad för att betänketiden gått ut, det krävs att någon av parterna begär fullföljd av skilsmässan. Den make som vill fullfölja skilsmässan framställer då ett yrkande till tingsrätten om att rätten ska döma till äktenskapsskillnad. Ett sådant yrkande kan framställas tidigast efter sex månader från att betänketiden börjat löpa. Det är alltså först när en make fullföljer sin talan efter betänketiden som rätten ska döma till äktenskapsskillnad.

Har ingen make fullföljt skilsmässan efter att ett år har gått från att betänketiden började löpa så avskrivs målet. Det innebär att äktenskapet består. Då behövs en ny ansökan och en ny betänketid för att makarna ska kunna skiljas.

När man begär fullföljd av en skilsmässa efter betänketid ska ett nytt aktuellt personbevis bifogas.

Bodelning vid skilsmässa

När äktenskapet är upplöst ska makarna fördela sin egendom genom att göra en bodelning. Bodelning behövs dock inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Bodelning innebär förenklat att makarna delar lika på värdet av sitt giftorättsgods, medan de båda får undanta sin eventuella enskilda egendom.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet har hjälpt många par med skilsmässa och bodelning och svarar gärna på dina frågor. Hos oss kan du till exempel få hjälp med att skriva dina yrkanden i samband med ansökan om skilsmässa. Vi kan också hjälpa till med att skriva ert bodelningsavtal.

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning