Vad är särskild förvaltning?

Särskild förvaltning är ett alternativ till den vanliga förmyndarförvaltningen och innebär att någon annan än förmyndaren sköter förvaltningen.

Egendom som barn äger förvaltas annars normalt av deras förmyndare (vanligen föräldrarna). Förmyndarnas förvaltning av tillgångarna granskas i vissa fall av överförmyndaren – som är en person eller enhet hos kommunen. Det gäller till exempel tillgångar som en omyndig person har fått i arv, om värdet av arvet överstiger ett prisbasbelopp.

Särskild förvaltning granskas inte av överförmyndaren

Eftersom förmyndaren blir utesluten från förvaltningen blir även överförmyndaren utesluten från granskning. Som särskild förvaltare behöver du alltså inte inhämta tillstånd för att göra uttag från barnets konto och inte heller lämna årsredovisningen till kommunen.

Redovisning lämnas till förmyndaren

Förmyndaren får inte ha någon bestämmanderätt över förvaltningen. Däremot ska den särskilda förvaltaren årligen lämna en redovisning till förmyndaren. Om förvaltningen inte har gått rätt till är det förmyndarens ansvar att vidta åtgärder för barnets räkning.

Hur uppstår särskild förvaltning?

För att ett barns tillgångar ska kunna ställas under särskild förvaltning krävs att barnet har fått tillgångarna genom testamente, gåva eller försäkring med villkoret att de ska stå under särskild förvaltning. Villkoret måste också vara utformat så att det uppfyller kraven i Föräldrabalken.

I förordnandet om särskild förvaltning kan du ange riktlinjer för hur förvaltningen ska gå till. Till exempel kan du i testamentet ange att arvet i första hand ska finansiera studier eller en egen bostad. Det blir då den särskilda förvaltarens uppgift att följa dina riktlinjer.

När den särskilda förvaltningen sedan ska börja gälla behövs att testamentet har vunnit laga kraft. Det sker genom att testamentet delges till arvingarna. Eftersom särskild förvaltning ofta avser omyndiga barns arv ska delgivningen oftast ske till den förmyndare eller gode man som företräder barnet.

Även myndigs medel kan omfattas

Särskild förvaltning upphör inte automatiskt att gälla då en omyndig person fyller 18 år. I stället är det villkoret om den särskilda förvaltningen som avgör när den ska upphöra. Det är ganska vanligt att den särskilda förvaltningen fortsätter tills att mottagaren har fyllt 25 år.

Särskild förvaltning av laglott

Bröstarvingar har rätt att få sin laglott utan inskränkningar i rätten att förfoga över den. När den särskilda förvaltningen avser ett omyndigt barns tillgångar kränker det normalt sett inte barnets rätt till laglott, eftersom barn ändå saknar rätt att själva förfoga över sin egendom. Ska förvaltningen fortgå även efter att bröstarvingen har fyllt 18 år kan dock förordnandet kränka rätten till laglott.

För att laglotten ska undantas från särskild förvällning krävs att bröstarvingen, eller dennes företrädare, begär jämkning av testamentet inom sex månader från delgivningen. Om så sker kommer bröstarvingen att fritt få förfoga över laglotten från 18 års ålder. Begär arvingen inte jämkning i tid kommer förordnandet att vinna laga kraft i sin helhet. Den särskilda förvaltningen kommer då att omfatta även laglotten under hela förvaltningstiden.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av att både utforma villkor om särskild förvaltning och verkställa dem. Hos oss får du därför trygg rådgivning och hjälp med till exempel testamenten och gåvobrev där du bestämmer hur förvaltningen ska gå till.

Kontakta oss med dina frågor!

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning