Skip to main content

Den 93-åriga kvinna som upprättat testamentet led inte av någon psykisk sjukdom. Ändå förklarade hovrätten hennes testamente ogiltigt. Skälet var att hennes avlidne makes arvingar hade utsatt henne för otillbörlig påverkan och utnyttjat hennes viljesvaghet.

Fallet visar hur viktigt det är att den som upprättar ett testamente till fullo förstår innebörden av testamentet. Men det visar också att det går att få testamenten ogiltigförklarade, när allt inte har gått rätt till.

Viss påverkan kan accepteras

Det är inte ovanligt att anhöriga hjälper sina äldre släktingar att upprätta ett testamente. Det i sig gör inte testamentet ogiltigt. Inte ens om den som har tagit initiativ till testamentet också är den som sedan får ta emot arvet.

Men den som vill hjälpa en släkting eller vän att upprätta ett testamente måste se till så att det verkligen är testators vilja som kommer till uttryck.

Att utnyttja någons viljesvaghet eller oförstånd är grund för att förklara testamentet ogiltigt. Skillnaden mellan handfast hjälp och otillbörlig påverkan behöver faktiskt inte vara så stor.

Ta hjälp med att upprätta testamentet

För att minska risken för att någon klandrar testamentet, är det alltid klokt att ta hjälp av t.ex. en jurist som har erfarenhet av testamenten.

Om du har frågor kring testamente är du välkommen att kontakta oss på Juristkompaniet. Vi kan också erbjuda fast pris för hjälp med att upprätta testamente på telefon. 

Här nedan kan du läsa mer om rättsfallet från Svea hovrätt den 6 mars 2020 och vad som gjorde att påverkan, i det här fallet, var otillbörlig.

Ärvde med fri förfoganderätt

Kvinnan och hennes make hade inga gemensamma barn, men maken hade barn och barnbarn från ett tidigare förhållande. I ett gemensamt testamente från 2006 testamenterade de först allt till varandra. De ville också att det gemensamma arvet skulle delas mellan deras respektive arvingar enligt givna andelar, när de båda var borta.

Det sättet att ärva kallas för fri förfoganderätt och är ett mycket vanligt sätt att testamentera för både makar och sambor.

Ändrade sig efter makens bortgång

Maken avled sedan år 2009. År 2013, när kvinnan var 91 år, upprättade hon ett nytt testamente där hennes brorsbarnbarn skulle erhålla hennes fastighet och endast återstoden skulle fördelas mellan de övriga arvingarna.

Testamentet innebar alltså att arvet till hennes makes arvingar minskade betydligt.

På grund av ett äktenskapsförord var fastigheten kvinnans enskilda egendom. Dessutom hade hon mer giftorättsgods än sin make och yrkande på bodelning enligt ÄktB 12:2. Det gav henne möjlighet att genom nytt testamente styra över hela 95 % av makarnas samlade egendom.

Makens arvingar tog initiativ till ett nytt testamente

När makens barnbarn fick kännedom om testamentet från 2013, tog makens arvingar initiativ till att skriva ytterligare ett nytt testamente, där förordnandet om fastigheten inte fanns med. Testamentet undertecknades 2015 när kvinnan var 93 år gammal.

Det var makens son som skrev testamentet, med hjälp av en jurist som han anlitade. Kvinnan själv var inte delaktig i utformningen. Hovrätten konstaterar att inget tyder på att testamentet från 2015 alls skulle ha kommit till stånd, utan inblandning från makens arvingar.

Oförstånd och viljesvaghet får inte missbrukas

Utredningen i målet visar att släktingarna åkte hem till kvinnan med testamentet. De hade då tagit med två personer som kvinnan inte kände, som skulle bevittna testamentet.

Efter ett kort samtal presenterade de så det nya testamentet. Kvinnan hade dessförinnan inte tagit del av innehållet eller fått någon information om testamentet. Det råder sedan delade meningar om hur noga de gick igenom innehållet, innan hon undertecknade.

Som ett led i övertalningen påstod också makens arvingar att huset var värt betydligt mer än det var. De påstod även felaktig att hennes makes barn skulle bli utan arv om hon inte ändrade sitt testamente.

Testamentet förklaras ogiltigt

Med hänsyn till kvinnans ålder och begynnande demens är det tveksamt om hon till fullo förstod innebörden av testamentet.

Det går heller inte att bortse från möjligheten att kvinnan, i sitt försvagade tillstånd, blivit påverkad av arvingarnas felaktiga påståenden.

Mot den bakgrunden slår hovrätten fast att påverkan har varit otillbörlig och att testamentet inte återspeglar kvinnans yttersta vilja. Testamentet förklaras därför ogiltigt enligt 13 kap 3 § första stycket Ärvdabalken.

Makens släktingar har valt att inte överklaga och hovrättens beslut vann därför laga kraft den 3 april.

×