Skip to main content

Enligt svensk lag så finns det flera sätt på vilka en person kan företräda en annan. Ibland kan det vara svårt att hålla isär de alternativ som finns och vad som skiljer dem åt. Nedan går vi igenom de olika möjligheterna och försöker identifiera skillnaderna mellan dem.

Sammanfattningsvis gäller följande:

  • Fullmakt – En handling du själv upprättar för att ge någon möjlighet att företräda dig medan du är frisk. Riskerar att upphöra om du blir sjuk. Kan avse specifik fråga eller vara generell. Inga allmänna formkrav finns.
  • Framtidsfullmakt – En handling du själv upprättar för att ge någon möjlighet att företräda dig om du blir sjuk. Du bestämmer själv villkoren. Måste uppfylla formkrav för att vara giltig. Får ingen effekt så länge du är frisk.
  • God man – Genom förordnande från tingsrätten får någon rätt att företräda dig om du blir sjuk. Du kan inte själv bestämma vem det ska bli eller hur din ekonomi ska skötas. Verksamheten granskas av Överförmyndare och begräsningar finns i lag.
  • Anhörigbehörighet – En rätt enligt lag för dina närmaste att sköta enklare vardagliga ärenden om du blir sjuk. Gäller inte så länge du är frisk. Du har inte möjlighet att bestämma villkoren.

Vi på Juristkompaniet kan hjälpa er med både vanlig fullmakt och framtidsfullmakt. För hjälp via telefon har vi fasta priser.

Här nedan kan du läsa en utförligare beskrivning om vad som gäller för de olika sätt som du kan företräda en anhörig på.

Fullmakt

En fullmakt är ett vanligt och förhållandevis enkelt sätt att ge en person rätten att företräda dig. Den som ställer ut fullmakten kallas för fullmaktsgivare eller huvudman medan mottagaren av fullmakten brukar benämnas som fullmaktshavare eller fullmäktige. En fullmakt bör vara skriftlig men även en muntlig fullmakt kan vara giltig.

Behörighet och befogenhet

Att ställa ut en fullmakt innebär att fullmaktsgivaren förser fullmaktshavaren med behörighet att företräda fullmaktsgivaren i en viss fråga eller inom ett visst område. Behörigheten kan till exempel bestå av att fullmaktsgivaren ger fullmaktshavaren rätt att sälja fullmaktsgivarens bil. Fullmaktsgivaren kan därutöver instruera på vilket sätt som bilen får säljas (t.ex till ett visst pris eller till en viss köpare) utan att det uttryckligen framgår av fullmakten. I sådana fall begränsas även fullmaktshavarens befogenhet. En fullmaktshavares behörighet likställs ofta med vad fullmaktshavaren KAN göra i fullmaktsgivarens namn medan befogenheten istället är den yttre ramen för vad fullmaktshavaren FÅR göra i fullmaktsgivarens namn.

Fullmakt ger valfrihet

Att det är fullmaktsgivaren som själv utser fullmaktshavaren eller fullmaktshavarna är en av fördelarna med att upprätta en fullmakt. En annan fördel är att det också är upp till fullmaktsgivaren att bestämma hur omfattande behörigheten och befogenheten ska vara samt inom vilket eller vilka områden som fullmakten ska gälla och under vilket tidsintervall som fullmakten ska gälla.

Sjukdom kan leda till att en vanlig fullmakt blir ogiltig

En förutsättning för att fullmakten ska vara giltig är att den person som ställde ut fullmakten, fullmaktsgivaren, inte mister sin förmåga att omhänderta sina angelägenheter. Om fullmaktsgivaren, till exempel genom demens eller en olycka, mister denna förmåga är riken att en utställd fullmakt upphör att gälla. Fullmaktsgivaren kan i sådant fall företrädas med stöd av en framtidsfullmakt, anhörigbehörighet eller av en god man, se nedan.

Fullmaktens användningsområde

Om en fullmaktsgivare inte har möjlighet, tid eller lust att företa en viss rättshandling så är fullmakten en smidig lösning med stora möjligheter till individuell anpassning. Möjligheten att tillämpa en fullmakt finns inom de flesta rättsområdena. Du kan till exempel upprätta en fullmakt för  bankrelaterade ärenden, fastighetsöverlåtelser, fordonsöverlåtelser eller andra ärenden. Du kan även ställa ut en fullmakt till någon som ska företräda dig vid en bouppteckningsförrättning eller vid arvskiften. Nackdelen med en fullmakt är att den riskerar att bli ogiltig i fall personen som undertecknat fullmakten blir dement eller av annan anledning mister förmågan att omhänderta sina angelägenheter.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ungefär vad det låter som; en fullmakt som reglerar framtida situationer. Precis som i en fullmakt är det fullmaktsgivaren som bestämmer vem som ska vara fullmaktshavare och vad framtidsfullmakten ska omfatta. Möjligheten att skriva framtidsfullmakt har funnits sedan sommaren 2017 och bestämmelserna som rör framtidsfullmakter finns reglerade i en egen lag, lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Skillnad mellan fullmakt och framtidsfullmakt

Den avgörande skillnaden mellan en fullmakt och en framtidsfullmakt är varaktigheten av handlingens giltighet. En fullmakt riskerar, som ovan nämnt, att upphöra att gälla i fall fullmaktsgivaren mister sin förmåga att omhänderta sina angelägenheter efter att fullmaktsgivaren ställt ut fullmakten. Fullmaktsgivarens förmåga att omhänderta sina angelägenheter kan bli nedsatt eller upphöra helt i fall hen till exempel drabbas av demens eller liknande sjukdom eller i fall fullmaktsgivaren är med om en olycka.

Det är från tidpunkten då en vanlig fullmakt riskerar att upphöra att gälla som en framtidsfullmakt börjar att gälla. Framtidsfullmakten gäller alltså från och med den dag då fullmaktsgivaren mist sin förmåga att omhänderta sina angelägenheter medan en fullmakt kan tillämpas redan från den dag då fullmaktsgivaren undertecknar fullmakten. Det är fullmaktshavaren som bedömer när en framtidsfullmakt börja att gälla.

Formkrav för framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten måste vara skriftlig och fullmaktsgivarens underskrift måste dessutom vara bevittnad av två personer för att framtidsfullmakten ska vara giltig. I fall en person som saknar framtidsfullmakt mister sin förmåga att omhänderta sina ekonomiska angelägenheter så kan tingsrätten förordna en god man för personen.

Fördelar

En av fördelarna med att skriva en framtidsfullmakt är att framtidsfullmakten kommer att vara giltig även om personen som upprättat den blir allvarligt sjuk eller skadad. Det är därutöver många som finner det tilltalande att själv utse den eller de personer som ska företräda en snarare än att förlita sig på ett förordnande om god man via tingsrätten, se nedan.

Du kan läsa mer om framtidsfullmakt här: https://juristkompaniet.com/tjanster/framtidsfullmakt/

God man

Ett godmansförordnande är ytterligare ett sätt på vilket en person få rätten att företräda en annan. Om en person saknar förmåga att omhänderta sina (ekonomiska) angelägenheter och inte heller har upprättat en heltäckande och giltig framtidsfullmakt så kan tingsrätten förordna en god man för uppgiften. En god man ska fungera som ett stöd för sin huvudman och hjälpa huvudmannen att till exempel sköta sin ekonomi och vid kontakt med myndigheter. Bestämmelser om gode man framgår av föräldrabalkens elfte kapitel.

Skillnad mellan fullmakt och god man

Till skillnad mot vid upprättandet av en fullmakt eller framtidsfullmakt så har en huvudman ingen absolut beslutanderätt över vem som utses till god man. En anhörig kan visserligen ansöka om att få bli god man men det är tingsrätten som har beslutanderätt i frågan. Ytterligare en väsentlig skillnad mellan fullmakt och framtidsfullmakt kontra godmanskap är att det inte längre är huvudmannen/fullmaktsgivaren som utformar ramarna inom vilka den gode mannen/fullmaktshavaren ska verka. En god man har istället att förhålla sig till de befogenheter som framgår av rättens förordnande. En god man är till exempel inte tillåten att skänka gåvor av sin huvudmans egendom.

Överförmyndarnämndens roll

Det är överförmyndarnämnden i den kommun där huvudmannen är bosatt i som är god mannens tillsynsmyndighet. Den som blir utsedd till god man har därför skyldighet att lämna in en årsredovisning till överförmyndaren. Som god man behöver du också överförmyndarens medgivande vid vissa viktiga frågor som t.ex. försäljning av fastighet.

En god man har också rätt till arvode för sitt uppdrag och det är huvudmannen som ska betala både arvodet och arbetsgivaravgifterna.

Anhörigbehörighet

Den sista möjligheten att företräda någon annan bygger inte på något särskilt bemyndigande. Istället grundar sig anhörigbehörigheten på relationer eller släktskap. För att visa att ett släktskap eller en relation föreligger kan man beställa ett personbevis från Skatteverket med släktutredning. Anhörigbehörigheten är alltid tämligen begränsad. Det är till exempel helt uteslutet att med stöd av anhörigbehörigheten överlåta en fastighet eller bostadsrätt. Däremot kan anhörigbehörigheten omfatta enklare, mer vardagliga ekonomiska ärenden, såsom fakturabetalningar eller kontoöverföringar.

Fullmakt inom anhörigbehörigheten

Ofta räknas flera personer, till exempel flera syskon eller flera barn, som närmast anhöriga. Den sjuke ska då företrädas av dessa personer gemensamt. Eftersom det medför praktiska svårigheter kan de istället sinsemellan ställa ut en fullmakt till den person som är bäst lämpad eller som geografiskt befinner sig närmast. På så sätt förenklas den praktiska hanteringen.

Välkommen att kontakta Juristkompaniet

Vi på Juristkompaniet har lång erfarenhet av att både skriva och tillämpa fullmakter och framtidsfullmakter. Vi svarar gärna på dina frågor och kan hjälpa dig att skriva den handling du behöver. Kontakta oss, eller boka tid direkt här nedan.

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning

×