Skip to main content

Många känner nu till att det, sedan sommaren 2017, finns möjlighet att skriva en framtidsfullmakt. Framtidsfullmakt gör det möjligt att själv utse vem eller vilka som ska sköta personliga och ekonomiska angelägenheter, när den egna förmågan inte längre finns.

Framtidsfullmakten är därmed ett alternativ för den som inte vill företrädas av god man. Däremot är det färre som vet hur framtidsfullmakter hanteras i praktiken och vad skillnaden egentligen är jämfört med god man. Här följer en kort sammanfattning. För dig som vill veta mer, finns utförligare information längre ner på sidan.

Informationen i det här inlägget är sammanställd av vår duktiga praktikant Elsa Persson.

  • God man står under överförmyndares tillsyn och begränsas av regler i lag. Genom framtidsfullmakt minskar det offentliga inflytandet. Fullmaktsgivaren bestämmer mer själv och redovisningen stannar inom familjen.
  • God man har rätt till arvode. Arvodet uppgår i genomsnitt till 12 000 kr per år och de flesta som behöver god man får betala arvodet själva.
    Fullmaktsgivaren bestämmer själv om arvode ska utgå eller inte.
  • God man få aldrig ge några större gåvor. Det finns ett uttryckligt förbud mot att ge gåvor som god man. Endast mindre personliga presenter godtas.
    I framtidsfullmaken kan du själv ange hur gåvor får ges. Om inget annat framgår av framtidsfullmakten gäller dock samma begräning av gåvor som för god man.

Än så länge finns få domar om framtidsfullmakt och det är därför svårt att säga något säkert om den praktiska tillämpningen. Lantäteriet har dock klargjort följande om fastigheter:

  • En generell framtidsfullmakt ger rätt att sälja fastighet. Det gäller även om det inte uttryckligen framgår av framtidsfullmakten, som därmed skiljer sig från övriga fullmakter.
  • En generell framtidsfullmakt ger inte rätt att ge fastighet i gåva. Om fastighet ska kunna ges i gåva, t.ex. till fullmaktsgivarnes barn, måste rätten att få göra det uttryckligen framgå av fullmakten.

Om du vill bestämma vem eller vilka som ska företräda dig eller är osäker på vad som gäller är du välkommen att kontakta oss eller boka tid för en Framtidskoll. Det är vår kostnadsfria genomgång av din familjejuridiska situation. Nedan kan du också läsa vidare om  framtidsfullmakt. 

Framtidsfullmakt

Ny reglering i svensk lag

Antalet invånare i Sverige ökar och förväntas år 2028 att passera 11 miljoner människor. Störst är ökningen bland den äldre folkgruppen. Den folkgrupp som är över 80 år beräknas öka med 50% från år 2018 till 2028, vilket omfattar en ökning med 255 000 personer. I takt med att gruppen äldre blir allt större, blir behovet av hjälp mer påtagligt eftersom många äldre förr eller senare drabbas av försvagat hälsotillstånd. Av den anledningen valde regeringen 2002 att tillsätta en utredare som fick i uppdrag att utvärdera 1995 års ställföreträdarskap och regleringen om god man.

Lag om (2017:310) framtidsfullmakter trädde i kraft 1 juli 2017. Lagen ger den enskilda medborgaren rätt att i förväg själv besluta och förordna vem eller vilka som ska sköta personliga- och ekonomiska angelägenheter när den enskilde själv blir beslutsoförmögen. I framtidsfullmakten kan instruktioner och önskemål anges som fullmaktstagaren ska förhålla sig till den dagen fullmakten träder i kraft. Lagen stiftades i syfte att utgöra ett alternativ till god man och öka den enskildes självbestämmanderätt genom att minska det offentliga inflytandet.

Framtidsfullmakt, ett alternativ till god man

Tidigare reglering om ställföreträdarskap i form av god man omfattar inte samma möjlighet till självbestämmande för den enskilda individen. Lagen om god man återfinns i Föräldrabalken och har sedan ett antal år tillbaka utgjort den enda formen av ställföreträdarskap i svensk lag. Allmän domstol får förordna om god man för en person som på grund av sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Enligt huvudregeln ska förordnandet om god man godkännas av huvudmannen.

En god man har rätt till arvode

Den som åtar sig uppdraget som god man har rätt till ett skäligt arvode i genomsnitt 12 000 kronor per år. Om huvudmannen har tillgångar som överstiger två prisbasbelopp (94 600 kronor, år 2020) eller inkomster på mer än 2,65 prisbasbelopp per år (125 345 kronor, år 2020) så får huvudmannen själv betala arvodet.

God man i praktiken

Godmanskapet har tidigare kritiserats av anhöriga till huvudmän och väckt stor uppmärksamhet i media. Inte minst i fall där det framkommit att godemän förskingrat stora summor pengar. När rättsfallet NJA 2015:851 offentliggjordes skapades ytterligare en grund för kritik mot godmanskapet. I fallet ansökte M.P. om god man, då han själv ansåg sig vara i behov av hjälp. Bland annat angav M.P. i ansökan att han hade en diagnos som innebar att han inte själv kunde sköta sin ekonomi eller hantera nödvändiga kontakter med myndigheter. Tingsrätten avslog ansökan, med anledning av att M.P:s hjälpbehov inte ansågs uppfyllda. Efter prövning i HD fastställdes att M.P. var i stort behov av god man, således återförvisades målet till tingsrätten för att förordna god man till M.P.  

Praktisk tillämpning av framtidsfullmakt

Lantmäteriet är en av de statliga myndigheterna som praktiskt tolkar och hanterar framtidsfullmakter. Ifråga om vilka riktlinjer som beaktas när det gäller framtidsfullmakter, hänvisar myndigheten till sin egenförfattade handbok om fastighetsinskrivning. Där ges exempel på hur olika fall hanteras och hur framtidsfullmakter ska tolkas. Till exempel att fullmaktshavaren har rätt att överlåta fullmaktsgivarens fasta egendom, trots att det uttryckligen inte framgår i fullmakten. Vidare beskrivs det att ansökan om lagfart i uppenbara jävssituationer avslås. Även lagfartsansökan vad gäller gåva av fast egendom med stöd av framtidsfullmakt avslås, undantag gäller bara om det uttryckligen framgår av fullmakten. Lantmäteriet belyser i sin handbok att många fall är komplexa för fastighetsinskrivningen att upptäcka, den typ av granskning ska därav inte anses ingå i myndighetens utredningsskyldighet.  

Sammanfattning

God man och framtidsfullmakt utgör två former av ställföreträdarskap. Det är viktigt att vara medveten om att båda alternativen finns och vad dem i praktiken innebär, både för dig och din omgivning. Väljer du att skriva en framtidsfullmakt är det av stor vikt att den uppfyller de juridiska krav som finns för att i framtiden fungera som du har tänkt dig.

Vi på Juristkompaniet hjälper dig att skriva en korrekt framtidsfullmakt som på ett tryggt sätt tillgodoser dina behov och önskemål. Viktigt att komma ihåg är att dina önskemål bara kan tillgodoses om de finns angivna i en framtidsfullmakt, om ingen fullmakt upprättas gäller regleringen om god man.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

×