Skip to main content

Framtidsfullmakt

Många känner nu till att sedan sommaren 2017 finns möjlighet att skriva en framtidsfullmakt. Framtidsfullmakt gör det möjligt att själv utse vem eller vilka som ska sköta personliga och ekonomiska angelägenheter när den egna förmågan inte längre finns.

Framtidsfullmakt är därmed ett alternativ för den som inte vill företrädas av god man. Däremot är det färre som vet hur man ska hantera en framtidsfullmakt i praktiken och vad skillnaden egentligen är jämfört med god man. Inledningsvis följer en kort sammanfattning. För dig som vill veta mer finns utförligare information därefter längre ned på sidan.

Informationen i det här inlägget är sammanställd av vår duktiga praktikant Elsa Persson.

Sammanfattning

  • God man står under överförmyndares tillsyn och begränsas av regler i lag. Genom framtidsfullmakt minskar det offentliga inflytandet. Fullmaktsgivaren bestämmer mer själv och redovisningen stannar inom familjen.
  • God man har rätt till arvode. Arvodet uppgår i genomsnitt till 12 000 kr per år och de flesta som behöver god man får betala arvodet själva.
    Fullmaktsgivaren bestämmer själv om arvode ska utgå eller inte.
  • God man få aldrig ge några större gåvor. Det finns ett uttryckligt förbud mot att ge gåvor som god man. Endast mindre personliga presenter godtas.
    I framtidsfullmaken kan du själv ange hur gåvor får ges. Om inget annat framgår av framtidsfullmakten gäller dock samma begränsning av gåvor som för god man.

Än så länge finns få domar om framtidsfullmakt och det är därför svårt att säga något säkert om den praktiska tillämpningen. Lantmäteriet har dock klargjort följande om fastigheter:

  • En generell framtidsfullmakt ger rätt att sälja fastighet. Det gäller även om det inte uttryckligen framgår av framtidsfullmakten, som därmed skiljer sig från övriga fullmakter.
  • En generell framtidsfullmakt ger inte rätt att ge fastighet i gåva. Om fastighet ska kunna ges i gåva, t.ex. till fullmaktsgivarnes barn, måste rätten att få göra det uttryckligen framgå av fullmakten.
  • En fullmaktshavare som äger en andel i fastigheten är jävig. Det är således viktigt att säkerställa att någon som inte äger en andel i fastigheten ska ha rätt att enligt framtidsfullmakten överlåta fastigheten.

Oavsett om du vill bestämma vem eller vilka som ska företräda dig eller är osäker på vad som gäller är du alltid välkommen att kontakta oss eller boka tid för en Framtidskoll. Framtidskollen är alltså vår kostnadsfria genomgång av din familjejuridiska situation. Nedan kan du också läsa vidare om  framtidsfullmakt. 

Kontakta oss!

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning

Ny reglering i svensk lag

Antalet invånare i Sverige ökar och förväntas år 2028 att passera 11 miljoner människor. Störst är ökningen bland den äldre folkgruppen. Den folkgrupp som är över 80 år beräknas öka med 50% från år 2018 till 2028, vilket omfattar en ökning med 255 000 personer. I takt med att gruppen äldre blir allt större, blir behovet av hjälp mer påtagligt eftersom många äldre förr eller senare drabbas av försvagat hälsotillstånd. Av den anledningen valde regeringen 2002 att tillsätta en utredare som fick i uppdrag att utvärdera 1995 års ställföreträdarskap och regleringen om god man.

Lag om (2017:310) framtidsfullmakter trädde i kraft 1 juli 2017. Lagen ger den enskilda medborgaren rätt att i förväg själv besluta och förordna vem eller vilka som ska sköta personliga- och ekonomiska angelägenheter när den enskilde själv blir beslutsoförmögen. I framtidsfullmakten kan instruktioner och önskemål anges som fullmaktstagaren ska förhålla sig till den dagen fullmakten träder i kraft. Syftet med lagen var att utgöra ett alternativ till god man och öka den enskildes självbestämmanderätt genom att minska det offentliga inflytandet.

Framtidsfullmakt – ett alternativ till god man

Tidigare reglering om ställföreträdarskap i form av god man omfattar inte samma möjlighet till självbestämmande för den enskilda individen. Lagen om god man återfinns i Föräldrabalken och har sedan ett antal år tillbaka utgjort den enda formen av ställföreträdarskap i svensk lag. Allmän domstol får förordna om god man för en person som på grund av sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Enligt huvudregeln ska förordnandet om god man bli godkänt av huvudmannen.

En god man har rätt till arvode

Den som åtar sig uppdraget som god man har rätt till ett skäligt arvode i genomsnitt 12 000 kronor per år. Om huvudmannen har tillgångar som överstiger två prisbasbelopp (94 600 kronor, år 2020) eller inkomster på mer än 2,65 prisbasbelopp per år (125 345 kronor, år 2020) så får huvudmannen själv betala arvodet.

God man i praktiken

Godmanskapet har tidigare fått kritik av anhöriga till huvudmän och väckt stor uppmärksamhet i media. Inte minst i fall där det framkommit att godemän förskingrat stora summor pengar. När rättsfallet NJA 2015:851 offentliggjordes skapades ytterligare en grund för kritik mot godmanskapet. I fallet ansökte M.P. om god man då han själv ansåg sig vara i behov av hjälp. Bland annat angav M.P. i ansökan att han hade en diagnos som innebar att han inte själv kunde sköta sin ekonomi eller hantera nödvändiga kontakter med myndigheter. Tingsrätten avslog ansökan med anledning av de inte ansåg M.P:s hjälpbehov uppfyllda. HD fastställde efter prövning att M.P. var i stort behov av god man och sålunda återförvisade de målet till tingsrätten för att förordna god man till M.P.  

Praktisk tillämpning av framtidsfullmakt

Lantmäteriet är en av de statliga myndigheterna som praktiskt tolkar och hanterar framtidsfullmakter. Ifråga om vilka riktlinjer som beaktas när det gäller framtidsfullmakter hänvisar myndigheten till sin egenförfattade handbok om fastighetsinskrivning. Där ges exempel på hur olika fall hanteras och hur framtidsfullmakter ska tolkas. Till exempel att fullmaktshavaren har rätt att överlåta fullmaktsgivarens fasta egendom trots att det uttryckligen inte framgår i fullmakten. Vidare beskrivs det att ansökan om lagfart i uppenbara jävssituationer avslås. Även lagfartsansökan vad gäller gåva av fast egendom med stöd av framtidsfullmakt avslås, undantag gäller bara om det uttryckligen framgår av fullmakten. Lantmäteriet belyser i sin handbok att många fall är för komplexa för fastighetsinskrivningen att upptäcka, den typ av granskning ska därav inte anses ingå i myndighetens utredningsskyldighet.  

Sammanfattning

God man och framtidsfullmakt utgör två former av ställföreträdarskap. Det är då viktigt att vara medveten om att båda alternativen finns och vad dem i praktiken innebär, både för dig och din omgivning. Väljer du att skriva en framtidsfullmakt är det av särskilt stor vikt att den uppfyller de juridiska krav som finns för att i framtiden fungera som du har tänkt dig.

Vi på Juristkompaniet hjälper dig att skriva en korrekt framtidsfullmakt som på ett tryggt sätt tillgodoser dina behov och önskemål. Viktigt att komma ihåg är att dina önskemål bara kan tillgodoses om de finns angivna i en framtidsfullmakt och om ingen fullmakt upprättas gäller således regleringen om god man.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Framtidsfullmakt

Personligt utformad framtidsfullmakt, postad till önskad adress.

Kostnadsfritt digitalt möte

0 kr

Pris vid avtal

4 000 kr

Framtidsfullmakt, två st.

Två likartade framtidsfullmakter upprättade vid samma möte, för t.ex. makar och sambor.

Kostnadsfritt digitalt möte

0 kr

Pris vid avtal

6 000 kr

×