Gäller en framtidsfullmakt för mitt företag?

Hur långtgående och omfattande en framtidsfullmakt kan vara i förhållande till ditt ägande i ett företag skiljer sig åt beroende på företagsform och hur din framtidsfullmakt är utformad. Här nedan har vi beskrivit vilka möjligheter och begränsningar som finns, när du vill låta någon ta hand om ditt företag med stöd av framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakt för enskild näringsverksamhet

En enskild firma eller enskild näringsverksamhet innebär att företaget drivs av den enskilda personen. Den enskilda näringsverksamheten är alltså ingen egen juridisk person, utan det är företagaren själv som är personligt ansvarig för de avtal som ingås i verksamheten.

I de flesta framtidsfullmakter får fullmaktshavaren rätt att företräda fullmaktsgivaren i ”samtliga angelägenheter som sammanhänga med mina personliga och ekonomiska angelägenheter”. Eftersom den enskilda näringsverksamheten är fullmaktsgivarens egna ekonomiska angelägenheter ger en sådan framtidsfullmakt också rätt att fatta beslut om verksamheten i den enskilda firman.

Gör framtidsfullmakten tydlig

Det behöver inte uttryckligen framgå av framtidsfullmakten att den även gäller för den enskilda firman. Vi rekommenderar dock att du som företagare tydligt anger din egna önskemål kring firman. Du har möjlighet att begränsa vad fullmaktshavaren får göra i ditt namn och ge riktlinjer som kan underlätta för fullmaktshavaren i de beslut hen måste ta.

Framtidsfullmakt för aktiebolag

Ett aktiebolag är, till skillnad från enskild näringsverksamhet, en egen juridisk person. De avtal som ingås gör det med aktiebolaget som part och med angivande av bolagets organisationsnummer. En framtidsfullmakt som företagsägaren har upprättat ger därför inte rätt att fatta beslut i aktiebolagets egna frågor kring verksamheten. 

Aktiebolagets egna beslut tas av den eller dem som är behöriga firmatecknare i företaget. I mindre fåmansföretag är det vanligast att firman tecknas av styrelsen eller av ledamöterna i styrelsen. I lite större företag tecknas firman ofta dessutom av en VD (som utses av styrelsen).

Tillvarata ägarintressen

Genom en framtidsfullmakt kan du som aktieägare dock ge fullmaktshavaren rätt att att tillvarata dina ägarintressen i bolaget, såsom rätten att rösta på bolagsstämma. Om du äger en majoritet av aktierna i bolaget kan fullmaktshavaren, genom att utöva den rösträtten på bolagsstämma, t.ex. välja ny styrelse. Därigenom kan en framtidsfullmakt även ge fullmaktshavaren kontroll över verksamheten i bolaget. 

Tidsbegränsad giltighet för fullmakt vid bolagsstämma

En sedvanlig fullmakt som ger någon annan rätt att företräda dina aktier i ett fåmansföretag vid bolagsstämma gäller endast inom ett år från det att den upprättades. Se: Aktiebolagslag (2005:551) (ABL) | Lagen.nu

För att framtidsfullmakten inte ska riskera att upphöra att gälla vid bolagstämma, bör det i framtidsfullmakten finnas utrymme för fullmaktshavaren att i sin tur ställa ut en fullmakt åt någon annan. På så sätt kan en ny fullmakt ställas ut för bolagsstämman årligen. 

Komplettera med styrelsesuppleant

Även om en framtidsfullmakt kan ge ett viktigt skydd för företaget om du blir sjuk, är det bra att ha rätt person som styrelsesuppleant. Suppleanten träder in i styrelsen så snart en ordinarie ledamot, på grund av t.ex. sjukdom, blir förhindrad att själv delta. Den som är styrelsesuppleant får därför snabbare möjlighet att ta beslut i aktiebolagets egna frågor.

Framtidsfullmakt för Handelsbolag

I likhet med aktiebolag är handelsbolaget en egen juridisk person. En framtidsfullmakt som ger någon rätt att sköta dina ekonomiska angelägenheter kommer därför inte att omfatta rätten att ta beslut om ditt handelsbolags verksamhet.

Även handelsbolag företräds av den som har firmateckningsrätt. Om inget annat har avtalats är det delägarna/bolagsmännen själva, var för sig, som har den rätten att företräda handelsbolaget. En enskild delägare i ett handelsbolag kan inte själv ställa ut en fullmakt som ger någon annan rätt att företräda bolaget. För att en sådan fullmakt ska bli giltig krävs att den har undertecknats av samtliga bolagsmän, den typen av fullmakt kallas för prokura.

Framtidsfullmakt som prokura

En fullmakt som både uppfyller formkraven för en prokura och för en framtidsfullmakt kan möjligen ge fullmaktshavaren rätt att företräda även handelsbolaget, om bolagsmannen blir beslutsoförmögen. Lagen om framtidsfullmakter är dock fortfarande relativt ny och den frågan är tyvärr ännu inte prövad. En prokura som är villkorad av att bolagsmannen inte längre kan företräda sig själv kommer dock inte att kunna registreras av Bolagsverket, se Handelsregisterlag (1974:157) | Lagen.nu

Avveckla handelsbolaget med stöd av framtidsfullmakt

Handelsbolag som bolagsform bygger på att bolagsmännen själva tar ett personligt ansvar. De är personligt och solidariskt ansvariga för att avtal upprätthålls och skulder betalas. Av den orsaken kan det vara lämpligt att avveckla handelsbolaget om en bolagsman mister sin rättshandlingsförmåga, alternativt att sälja dennes andel i Handelsbolaget.

En bra utformad framtidsfullmakt kan göra det möjligt för fullmaktshavaren både att sälja fullmaktsgivarens andel i ett handelsbolag och att medverka till avvecklingen av handelsbolaget.

Hjälp att skriva framtidsfullmakt för företag

Vi på Juristkompaniet har noga bevakat lagen om framtidsfullmakt sedan den trädde i kraft och följer löpande hur den tillämpas. Hos oss kan du få hjälp med en personligt utformad framtidsfullmakt som ger dig och ditt företag bästa möjliga skydd. Eftersom vi erbjuder rådgivning via telefon och videomöte kan vi hjälpa kunder över hela landet, och vi har fast pris för till exempel framtidsfullmakt.

Kontakta oss gärna med dina frågor, du når oss enkelt på 0771-31 06 31 eller [email protected]. Du kan också börja med att boka en kostnadsfri Framtidskoll, då får du gå igenom din situation med en av våra jurister och får råd och förslag på lösningar.

Boka tid hos oss:

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning