Skip to main content

Framtidsfullmakt och jäv

Framtidsfullmakter som inte kunnat tillämpas på grund av jäv har orsakat bekymmer för många. Vi på Juristkompaniet vill därför reda ut begreppen och förklara hur du kan undvika problemen.

En framtidsfullmakt innebär att du ger någon rätt att företräda dig om du, på grund av sjukdom eller liknade, inte längre har möjlighet att företräda dig själv. Framtidsfullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter och medför vanligtvis stora befogenheter för fullmaktshavaren.

Det ligger i sakens natur att de allra flesta väljer att utse någon närstående som fullmaktshavare, ofta en make eller en sambo. Detta medför också att fullmaktshavaren ofta har egna intressen i vissa av de frågor där hen ska företräda fullmaktsgivaren. Om sådant jäv uppstår finns en risk att fullmakten inte kommer att gälla.

Vad är jäv?

Jäv är en omständighet eller en situation som påverkar din möjlighet att vara opartisk. Det krävs inte att du faktiskt har egna intressen i frågan utan det räcker att situationen riskerar att göra dig partisk för att du ska vara jävig.

Jävsregler finns inom en mängd olika områden. Syftet är att hindra beslutsfattare och makthavare från att ta beslut som gynnar egna intressen.

Jäv i lagen om framtidsfullmakter

Även lagen om framtidsfullmakter har en jävsbestämmesle, som ska säkerställa att fullmaktshavaren agerar opartiskt. Av bestämmelsen framgår att fullmaktshavaren inte har rätt att företräda fullmaktsgivaren i en fråga där fullmaktshavaren, dennes make, sambo eller barn kan ha motstridiga intressen. Se : Lag (2017:310) om framtidsfullmakter | Lagen.nu

I propositionen till lagen ges exempel på när fullmaktshavaren kan ha motstridiga intressen.  Som jävssituationer nämns avtal mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren eller att de båda är delägare i samma dödsbo. Om fullmaktshavare undertecknat ett avtal eller annan handling trots att jäv föreligger, blir handlingen ogiltig.

Lantmäteriets tolkning av jäv och framtidsfullmakter

Lantmäteriet är den myndighet som avgör om en ny ägare ska få lagfart på en fastighet. För att klargöra hur de ser på framtidsfullmakt och jäv har Lantmäteriet gjort ett så kallat rättsligt ställningstagande, Lantmäteriet anser att jäv föreligger så snart fullmaktshavaren äger en fastighet tillsammans med fullmaktsgivaren. Detsamma gäller om fullmaktshavarens make, sambo eller barn äger fastigheten tillsammans med fullmaktsgivaren. Se: Tolkning av jävsregeln vid framtidsfullmakter | Lantmäteriet (lantmateriet.se).

Innebörden av ställningstagandet

Effekten av Lantmäteriets tolkning av jävsreglerna är bland annat att en make inte kan sälja den samägda fastigheten med stöd av en framtidsfullmakt. Eftersom båda parter äger fastigheten tillsammans kan det finnas motstridiga intressen. Det föreligger då jäv enligt Lantmäteriets tolkning och detta får till följd att köpehandlingen blir ogiltig. Detta gäller även om försäljningen skett med hjälp av mäklare på en öppen marknad.

Undvik jäv vid fastighetsöverlåtelse

Den lösning som framgår av lag om Framtidsfullmakter är att en tillfällig god man får underteckna köpehandlingen. Gode mannen behöver då också få samtycke till överlåtelsen från Överförmyndaren.

Ett alternativ till god man är att redan i framtidsfullmakten utse en ersättare som kan träda in för fullmaktshavaren om jäv uppstår, eller att ge fullmaktshavaren rätt att utse någon som kan träda in. Båda de alternativen kräver dock en genomtänkt och väl utformad framtidsfullmakt.

Om framtidsfullmakten medger det kan fastigheten också överlåtas som gåva, trots att jäv föreligger.

Jäv och gåvor

Ett undantag till jävsreglerna är fullmaktshavarens rätt att ge gåvor. Gåvor i form av personliga presenter får ges till närstående även om det inte uttryckligen framgår av framtidsfullmakten. En fullmaktshavare kan till exempel ge sitt eget barn en födelsedagspresent från fullmaktsgivaren, under förutsättning att värdet av gåvan inte står i missförhållande till fullmaktsgivarens ekonomi.

Utöka rätten att ge gåvor

Fullmaktshavaren har också möjlighet att själv ange vilka gåvor som fullmaktshavaren får ge med stöd av framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten kan till exempel ge rätt att överlåta större pengabelopp eller fastigheter i gåva. Om det framgår att fullmaktshavaren får ge gåvor till sig själv gäller det, även om det annars skulle ha varit en typisk jävssituation.

Ett sätt att undvika jäv vid fastighetsöverlåtelse då makar äger fastigheten gemensamt är därför att först överlåta fastigheten som gåva till den friska maken. Denne kan därefter sälja hela fastigheten i eget namn.

Skriv en genomtänkt framtidsfullmakt

Det är av stor vikt att framtidsfullmakten är tydligt utformad och personligt anpassad. Annars riskerar framtidsfullmakten att få begränsad effekt på grund av jäv. Vi på Juristkompaniet har arbetat med framtidsfullmakter sedan lagen trädde i kraft och kan hjälpa dig med en genomtänkt framtidsfullmakt.

Du är välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med att skriva en framtidsfullmakt, eller om du har frågor om framtidsfullmakt och jäv. Du når oss enkelt via telefon och e-post, om du hellre vill att vi kontaktar dig, kan du i stället fylla i kontaktformuläret här nedan.

Juristkompaniet, digitalt möte 0771-31 06 31

Oavsett var du bor i Sverige är du välkommen att boka tid för ett onlinemöte med någon av våra familjejurister.

Boka online
Juristkompaniet Hälsingland 0650-553011

Vårt fasta kontor i Hälsingland hittar du på Köpmanbergsvägen 1 i Hudiksvall. Via länken nedan kan du boka tid med jurist i Hudiksvall, om du vill ses på någon annan ort i Hälsingland fyller du istället i kontaktformuläret. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Hudiksvall och Hälsingland.

Boka online
Juristkompaniet i Skellefteå 0771-31 06 31

Vårt fasta kontor öppnar för kunder i juni 2022 och kommer att ligga i Hjortenhuset på Trädgårdsgatan 7 i Skellefteå. Redan nu kan ni boka tid med vår jurist i Skellefteå för möte via Teams eller telefon. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Skellefteå.

Boka online
Juristkompaniet Sundsvall 060-17 37 00

Vårt kontor i Sundsvall hittar du på Bankgatan 8, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Sundsvall.

Boka online

Vårt kontor i Umeå hittar du i Tullkammaren på Thulegatan 1. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Umeå.

Boka online
Juristkompaniet Östersund 063-13 13 60

Vårt kontor i Östersund hittar du på Prästgatan 54 B, här jobbar ett team med jurister som har lång erfarenhet av familjejuridik. På bokningssidan ser du också våra fasta priser i Östersund.

Boka online
Tack för ditt meddelande

Kontakta oss för bokning

×