Bodelning

Välkommen att kontakta oss när ni behöver hjälp att göra en bodelning under äktenskapet, i samband med skilsmässa eller separation.

Om ni vill komma överens träffar vi er båda tillsammans, men om ni är oense kan ni behöva var sitt ombud.

Hur går en bodelning till?

Processen hos oss ser olika ut beroende på om ni är överens, eller i varje fall vill komma överens, eller om ni är så oense att ni behöver var sitt ombud.

Om ni är överens innehåller processen oftast följande steg:

  1. ett inledande möte där förutsättningarna gås igenom och var och en får i uppgift att redovisa sina tillgångar och skulder,
  2. juristen gör en beräkning av tillgångarna och skuldernas nettovärde och upprättar ett utkast på bodelningsavtal,
  3. ett uppföljande möte där vi går igenom beräkningen och avtalet,
  4. beräkningen och/eller bodelningsavtalet revideras, samt
  5. ni godkänner beräkningen och undertecknar bodelningsavtalet

Det fasta priset omfattar dessa steg. Om fler än två möten krävs eller om handlingarna behöver skrivas om mer än en gång, debiteras extratiden löpande enligt gällande timtaxa.

Tvistig bodelning

Om ni inte är överens blir processen mer oförutsägbar, och vad som behöver göras styrs av omständigheterna varje enskilt fall. I de fall där det ändå finns en vilja att komma överens, träffar vi er gärna tillsammans för att hjälpa er att hitta lösningar som båda kan acceptera. Det kan gälla t.ex. hur en tillgång ska värderas eller vem som ska få vad. Vi företräder då er båda och ger förslag som jämkar ihop era intressen.

Om ni vill ha var ett eget ombud kan vi representera dig och företräda dina intressen i bodelningen.

Ombudsuppdrag debiteras alltid enligt gällande timtaxa.

Tyvärr är det inte alltid så enkelt att komma överens och det händer förstås att parterna i bodelningen är oense om t.ex. värderingen eller fördelningen av tillgångarna. Då kan det vara bra att anlita ett ombud som företräder dig och står vid din sida i bodelningen.

Om ni ändå inte kommer överens, kan vi ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare som får mandat att fatta beslut i ert ställe.

Vad ingår i en bodelning?

Vilka tillgångar och skulder som ingår i er bodelning beror på om ni har varit gifta eller sambor. Personlig egendom såsom kläder, smycken och fritidsutrustning får dock alltid undantas.

Vid en bodelning på grund av skilsmässa ingår alla tillgångar och skulder som inte är enskild egendom, oavsett varför, hur eller när ni skaffade dem. En tillgång kan vara enskild egendom genom en föreskrift i ett äktenskapsförord, ett gåvobrev eller ett testamente.

En bodelning enligt sambolagen omfattar det som enligt lagen definieras som samboegendom. Samboegendom är bostad och bohag som skaffats för gemensamt bruk samt skulder som är hänförliga till sådan egendom. Det spelar ingen roll vem av er som äger egendomen. Avgörande är att det rör sig om bostad eller bohag och att egendomen köpts med syftet att ni skulle använda den tillsammans som sambor. Sambolagens regler om bodelning omfattar alltså inte till exempel bankmedel, värdepapper, fordon, fritidsbostäder eller bolag. Av praktiska skäl kan det dock vara bra att låta bodelningsavtalet omfatta även egendom som ni äger tillsammans som inte omfattas av sambolagen.

Behöver vi ett bodelningsavtal?

Bodelning är obligatoriskt i två fall; om ni är gifta med giftorättsgods och om någon av er ska överta den gemensamma bostaden. Gifta med enbart enskild egendom och sambor som ska sälja den gemensamma bostaden och dela på pengarna behöver alltså inte göra en bodelning.

Gifta makar med tillgångar som utgör giftorättsgods ska enligt lag göra en bodelning för att avsluta giftorätten mellan sig. Så länge bodelning inte har skett kan en av er begära bodelning, oavsett hur lång tid som gått från skilsmässan.

Sambor och gifta som enbart har enskild egendom ska skriva ett bodelningsavtal, om en av er ska behålla bostaden. I annat fall är ett bodelningsavtal frivilligt, men kan vara bra i om ni äger tillgångar av större värde tillsammans.

I de flesta fall kräver banken kräver ett bodelningsavtal som underlag för att bevilja lån för den som ska överta bostaden.

Om bodelning inte sker kan den som äger en fastighet inte sälja den utan sin tidigare make/makas samtycke.

Hur lång tid tar det?

Vi avsätter tid för två möten om ca 1 timma vardera och arbete med beräkningen och bodelningsavtalet. Ofta kan vi hitta en tid för ett första möte redan samma vecka och ha ett utkast klart inom några dagar efter vårt möte. Hur lång kalendertid som behövs beror på tillgången på tider, hur ert schema se ut och vilka kompletteringar som behövs. Ibland behöver ni tid för att fundera och ibland måste avtalet skrivas om flera gånger innan vi når i mål.

Tvistiga bodelningar tar oftast avsevärt längre tid, både vad gäller antal arbetstimmar och kalendertid.

Vad kostar en bodelning?

Alla bodelningar är olika vilket gör att det arbete som läggs ner varierar, men för att kostnaderna ska bli förutsägbara arbetar Juristkompaniet i Skellefteå med fasta priser.

Om fler än två möten krävs eller om handlingarna behöver skrivas om mer än en gång, debiteras extratiden löpande enligt gällande timtaxa.

Tvistiga ärenden debiteras löpande enligt gällande timtaxa. Vilka åtgärder som ska vidtas och hur mycket tid som läggs ner bestäms tillsammans med dig.

Priser

Kontakta oss

Ring eller mejla oss om du har frågor eller vill göra en bokning. Du kan också boka en tid nedan för ett inledande möte.

Telefon

0910-930 88
Boka tid