Arvskifte

Välkommen att kontakta oss när ni behöver hjälp att förrätta ett arvskifte.

När kan man göra arvskiftet?

När Skatteverket har registrerat en bouppteckning efter den avliden kan dödsboets tillgångar och skulder avvecklas och arvet skiftas ut till dödsbodelägarna enligt med den legala arvsordningen och den avlidnas önskningar.

Vanligtvis skiftas arvet ut i två steg; en större del när arvskiftet är undertecknat och en mindre del i slutet av påföljande år, när den sista slutskatten är fastställd och betald. Det är därför inte ovanligt att det tar mer än ett år innan boet är slutskiftat.

Hur går ett arvskifte till?

På ert uppdrag säljer vi de tillgångar som finns och betalar dödsboets skulder. De tillgångar som ska skiftats ut till en dödsbodelägare eller legatarie behålls dock i boet och värderas. Det kan handla om värdepapper, en fastighet eller en bostadsrätt. Därefter upprättas ett förslag på arvskifte som alla dödsbodelägarna får ta del av och komma med synpunkter på. När avtalet har godkänts verkställer vi det och betalar ut arvet på det sätt som ni kommit överens om.

Det formella arvskiftet omfattar endast tillgångar av större värde. Bohag och annat lösöre fördelas enklast på plats där var och en får ange vad de helst vill ha. Det som blir över kan säljas eller lämnas på loppis eller till återvinning.

Tillgångarnas värde

De tillgångar som ingår i dödsboet kan bära på en latent skatteskuld. Det innebär att en delägare som ärver annat än pengar, t.ex. aktier, fonder eller en fastighet, också övertar en skatteskuld. För att kunna jämföra vad en viss tillgång är värd jämfört med kontanta medel görs en beräkning av vad tillgången är värd med avdrag för den upplupna skatten. När det är en fastighet eller en bostadsrätt som ärvts räknas också tänkta försäljningsomkostnader (mäklararvode) bort eftersom den som övertar en fastighet måste stå för den kostnaden för att få pengar i handen.

Måste jag betala arvskatt?

Ditt arv är skattefritt eftersom den tidigare arvskatten har avskaffats.

När behövs ett arvskifte?

Om du är ensam dödsbodelägare behövs inget skriftligt arvskifte utan bouppteckningen räcker som underlag för att avsluta dödsboet och föra över tillgångarna till dig. Bouppteckningen fungerar då också som underlag för att ansöka om lagfart.

Om ni är två eller fler dödsbodelägare måste ni vara överens om hur boet ska skiftas. Finns det bara bankmedel kan banken kanske hjälpa er även utan ett arvskiftesavtal, men om dödsboet har andra tillgångar som t.ex. en bostadsrätt eller en fastighet, krävs ett skriftligt avtal för att kunna avveckla boet. Är antalet dödsbodelägare är stort eller bor på olika orter, eller inte riktigt känner varandra, är det både praktiskt och mer rättssäkert att ha ett avtal även om det inte krävs enligt lagen.

När delägarna inte kan enas om arvskiftet

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna och blir därför inte giltigt förrän det har godkänts och undertecknats av alla. Det förekommer att delägarna i dödsboet inte kan komma överens och att boet inte kan skiftas. I sådant fall kan en delägare ansöka om att tingsrätten utser en boutredningsman som fattar beslut i dödsbodelägarnas ställe.

Priser

Kontakta oss

Ring eller mejla oss om du har frågor eller vill göra en bokning. Du kan också boka en tid nedan för ett inledande möte.

Telefon

0910-930 88